NOW: What's next for Dakota?

NOW: What's next for Dakota?