No lotto thanks to gov shutdown

No lotto thanks to gov shutdown